Thursday, July 30, 2015

SAJJANGAD
MARUTIRAY SAJJANGAD

SAJJANGAD
SAJJANGAD
SAJJANGAD
SAJJANGAD
UMADI
BHAUSAHEB MAHARAJ UMADI

saptkoteshwar
balbhim
swamiswarupanand
swami swarupanand

swami swarupanand

Wednesday, July 29, 2015

RAGHUNATHPRIYA SADHU MAHARAJ

SAMPRADAYACHA VATVRUKSH

BASAV VACHAN

MAULI
VITHU MAULI

MAULI MAULI

WADA AT UMADI

UMADI MAHARAJANCHA WADA

MARUTI RAYA AT VENUBAI MATH MIRAJ

CHINDABAR SWAMI

MAHARAJANCHA WADA AT UMADI

A.C.P&R Belgaum

Sidharameshwar Maharaj Patri

Baba
Manache Slok

Manache Slok

NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
MARUTI TEMPLE

NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL
NIMBAL