Thursday, August 8, 2019

I सुंदरेश्वराचे देवालय I

गोलघुमटा जवळ शंकराचे फार पूरातन
देवालय आहे . श्री नरसप्पा शापेटी
यानी श्री निंबरर्गी महाराज या देवळात
मुक्काम केल्याचे श्री गुरुदेवाना सांगितले .
बुधवार ता .६ जुलै १९५५ रोजी सकाळी,
 श्री गुरुदेव आपल्या शिष्यासह या
देवळात जाऊन कापूर लाऊन आरती
केल्याची नोंद आहे .
| आत्मज्ञानी संत, रुकमांगद महाराज ।
       
     यांची समाधी गावापासून तीन ते
च्यार कि . अंतरावर आहे . श्री महाराज
दर्शनासाठी गेले असता , त्यांची भेट
तन्मयतेने पूजा करणारे श्री रामभाऊ
फडणीस यांच्याशी झाली . श्री महाराज
म्हणाले " किती तन्मयतेने पूजा करितोस "
म्हणून त्याला नमस्कार केला ," माझ्या
डोक्यावर हात ठेव " असे म्हणाले . त्यानी
त्याप्रमाणे केले . त्याची ही निरगासता
पाहून " माझ्या बरोबर येतोस का ? असे
विचारले . त्यानंतर श्री रामभाऊ श्री
महाराजांच्या बरोबर गावोगावी जात
व त्यांचा स्वयंपाक करीत .
रात्रीच्या भजनात " रुकमांगद  महाराज
की जय " असा जयजयकार करीतो .
shree Gurudev says " Rukmini
Pandit , The physician Saint of
Bijapur ,Was known as Rogi
type of Mysitic . He cured all
mental and physical diseses
of his disciple "