Sunday, April 2, 2017

कोण तो सोंवळा कोण तो वोवळा । दोहींच्या वेगळा विठ्ठल माझा ॥१॥ 

कोणासी विटाळ कशाचा जाहला । मुळींचा संचला सोंवळाची ॥२॥ 

पांचांचा विटाळ एकाचिये आंगा । सोंवळा तो जगामाजी कोण ॥३॥

 चोखा म्हणे माझा विठ्ठल सोंवळा । अरुपें आगळा विटेवरी ॥४॥

No comments: