Thursday, August 8, 2019

I सुंदरेश्वराचे देवालय I

गोलघुमटा जवळ शंकराचे फार पूरातन
देवालय आहे . श्री नरसप्पा शापेटी
यानी श्री निंबरर्गी महाराज या देवळात
मुक्काम केल्याचे श्री गुरुदेवाना सांगितले .
बुधवार ता .६ जुलै १९५५ रोजी सकाळी,
 श्री गुरुदेव आपल्या शिष्यासह या
देवळात जाऊन कापूर लाऊन आरती
केल्याची नोंद आहे .

No comments: