Sunday, April 3, 2016

आतां जावें पंढरिसी।
दंडवत विठोबासी॥
चंद्रभागेचिये तिरीं।
आम्ही नाचों पंढरपुरीं॥
जेथें संतांची दाटणी।
तेथें घेऊं पायवणी॥
तुका म्हणे आम्ही बळी।
जीव दिला पायां तळीं॥🚩

No comments: