Thursday, April 7, 2016

टाळी वाजवावी गुढी उभारावी ।
वाट हे चालावी पंढरीची ॥१॥
पंढरीची हाट कऊलांची पेठ ।
मिळाले चतुष्‍ट वारकरी ॥२॥
पताकांचे भार मिळाले अपार ।
होतो जयजयकार भीमातिरीं ॥३॥
हरिनाम गर्जतां भय नाहीं चित्ता ।
ऐसे बोले गीता भागवत ॥४॥
खट नट यावें शुद्ध होउनी जावें ।
दवंडी पिटी भावें चोखामेळा ॥५॥

No comments: