Thursday, April 14, 2016

रामनामाचे पवाडे | अखंड ज्याची वाचा पढे ||१|| धन्य तो एक संसारीं | रामनाम जो उच्चारी ||धृ|| रामनाम गरजे वाचा | काळ आज्ञा धारक त्याचा ||२|| तुका म्हणे रामनामीं | कृतकृत्य झालों आम्हीं ||३||
 

No comments: