Sunday, April 10, 2016

घेई घेई माझे वाचे ।
गोड नाम विठोबाचें ॥१॥
तुम्ही घ्या रे डोळे सुख ।
पहा विठोबाचें मुख ॥२॥
तुम्ही ऐका रे कान ।
माझ्या विठोबाचें गुण ॥३॥
मना तेथें धांव घेई ।
राहें विठोबाचे पायी ॥४॥
रूपी गुंतले लोचन ।
पायी स्थिरावले मन ॥५॥
देहभाव हरपला ।
तुज पाहता विठ्ठला ॥६॥
तुका म्हणे जीवा ।
नको सोडूं या केशवा ॥७॥

 

No comments: