Thursday, April 21, 2016

शरण शरण हनुमंता । तुम्हा आलो रामदूता ।।
काय भक्तिच्या त्या वाटा । मज दावाव्या सुभटा ।।
शुर आणिक धीर । स्वामी काजी तू सादर ।।
तुका म्हणे रुद्रा । अंजनिचिया कुमरा ।।

 

No comments: