Friday, April 15, 2016

उत्तम हा चैत्रमास । ऋतु वसंताचा दिवस ॥१॥
शुक्ल-पक्षीं ही नवमी । उभे सुरवर ते व्योमीं ॥२॥
माध्यान्हीसी दीनकर । पळभरी होय स्थिर ॥३॥
धन्य मीच त्रिभुवनीं । माझे वंशीं चक्रपाणी ॥४॥
सुशोभित दाही दिशा । आनंद नरनारी शेषा ॥५॥
नाहीं कौ-सत्येस्री भान । गर्भीं आले नारायण ॥६॥
अयोनीं संभव । प्रगटला हा राघव ॥७॥
नामा ह्मणे डोळं । पाहीन भुवनत्रयपाळा ॥८॥

No comments: