Friday, April 15, 2016

राम नाम ज्याचें मुखी । तो नर धन्य तिनी लोकीं ॥१॥
राम नाम वदता वाचें । ब्रह्म सुख तेथें नाचे ॥२॥
राम नामें वाजे टाळी । महादोषां होय होळी ॥३॥
राम नाम सदा गर्जे । कळी-काळ-भय पाविजें ॥४॥
ऐसा राम नामी भाव । तया संसाराची वाव ॥५॥
आवडीने नाम गाय । एका जनार्दनी वंदी पाय ॥६॥
 

No comments: