Friday, April 22, 2016

हनुमंत महाबळी। रावणाची दाढी जाळी॥१॥
तया माझा नमस्कार । वारंवार निरंतर॥२॥
करोनि उड्डाण। केलें लंकेचे शोधन ॥३॥
जाळियेली लंका । धन्य धन्य म्हणे तुका॥४॥

No comments: