Sunday, April 10, 2016

जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती
चालविसी हाती धरुनिया
चालो वाटे आम्ही तुझाची आधार
चालविसी भार सवे माझा
बोलो जाता बरळ करीसी ते नीट
नेली लाज, धीट केलो देवा
तुका म्हणे खेळतो कौतूके
जाले तुझे सुख अंतर्बाही..
 

No comments: