Wednesday, April 13, 2016

वाटे इतरांना समाधिस्त ।
परि प्रत्यक्ष असती नांदत।
पाहता भक्तांनी शुध्दभावार्थे।
प्रकटोनी करिती सांभाळ।।
-श्री आत्माराम स्वामी ,दासविश्रामधाम.

वाटे इतरांना समाधिस्त ।
परि प्रत्यक्ष असती नांदत।
पाहता भक्तांनी शुध्दभावार्थे।
प्रकटोनी करिती सांभाळ।।
-श्री आत्माराम स्वामी ,दासविश्रामधाम.

No comments: